Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht tot dienstverlening die Hermanos Vastgoed B.V. verleent aan de consument in onroerende zaken.

Artikel 2: Definities en Begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a.: opdrachtgever, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

b.: Hermanos Vastgoed B.V. waaronder de website www.hermanosvastgoed.nl;

c.: de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Onder dienstverlening wordt verstaan: de bemiddeling met betrekking tot koop of verkoop van onroerende zaken; de taxatie van onroerende zaken; en de overige door de makelaar te verrichten diensten;

a.: onder onroerende zaken worden zoal gebouwen en opstal verstaan;

b.: onder schriftelijk wordt ook verstaan digitaal contact.

Artikel 3: Gang van zaken verkoop

•Hermanos Vastgoed B.V. legt de opdracht schriftelijk vast. Daarbij geeft hij aan dat deze algemene voorwaarden van kracht zijn.

•De opdracht bevat in ieder geval een duidelijke omschrijving van de dienstverlening. Geeft u Hermanos Vastgoed B.V. later opdracht om andere of aanvullende diensten uit te voeren? Dan bevestigt Hermanos Vastgoed B.V. dit schriftelijk aan u, inclusief de bijbehorende afspraken voor deze dienstverlening. Hermanos Vastgoed B.V. kan daarbij gebruik maken van een prijslijst met een overzicht van zijn loontarieven en kosten aan derden.

•De kosten in de opdracht zijn inclusief BTW.

•Als u het aanbod van de makelaar aanvaardt, is er sprake van een opdracht. Bij een verschil van mening moet Hermanos Vastgoed B.V. kunnen aantonen dat u het aanbod heeft aanvaard. Als hij dat niet kan, hoeft u d Hermanos Vastgoed B.V. niets te betalen.

•U ontvangt algemene voorwaarden tijdens het tekenen van het koopcontract.

Artikel 4: Werkzaamheden Hermanos Vastgoed B.V.

Hermanos Vastgoed B.V. voert de werkzaamheden uit die nodig zijn voor de vervulling van de opdracht.

Alle voor het loon afgesproken werkzaamheden worden duidelijk, begrijpelijk en zo concreet als redelijkerwijs mogelijk schriftelijk vastgelegd.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen omvat de opdracht tot bemiddeling daarnaast ten minste de volgende werkzaamheden:

Het uitvoeren van de benodigde promotionele activiteiten en het verzorgen van het benodigde promotiemateriaal;

– Informatie verzamelen en opvragen over juridische, fiscale, bouwkundige en andere van belang zijnde aspecten betreffende de onroerende zaak en hierover zo nodig informeren;

– Het helpen bij het verkrijgen van een energielabel of energie prestatiecertificaat;

– Het verzorgen en begeleiden van bezichtigingen;

– Advies geven over en het opstellen van de (koop- of huur) overeenkomst;

– Het begeleiden bij de afwikkeling van de (ver)koop en (ver)huur.

Artikel 5: Aansprakelijkheid Hermanos Vastgoed B.V.

a.Hermanos Vastgoed B.V. voert de opdracht zorgvuldig en deskundig uit. Hij behartigt hierbij uw belangen.

b.Hermanos Vastgoed B.V. houdt u regelmatig op de hoogte van de vorderingen.

c.Hermanos Vastgoed B.V. is verplicht zijn aansprakelijkheid voor schade afdoende te verzekeren en verzekerd te houden.

d.Hermanos Vastgoed B.V. houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens aan de wettelijke bepalingen.

e.Hermanos Vastgoed B.V. mag niet namens u een overeenkomst sluiten, tenzij u hiervoor een schriftelijke volmacht heeft gegeven.

Artikel 6: Bedenktijd koopovereenkomst

a.In sommige gevallen heeft u een wettelijke bedenktijd van veertien dagen waarin u van de opdracht af kunt zien. In de opdracht staat of u wel of geen bedenktijd heeft.

 

c.Wilt u de opdracht binnen de bedenktijd ontbinden? Dan moet u dat binnen de bedenktijd schriftelijk aan Hermanos Vastgoed B.V. melden. U kunt daarvoor een door Hermanos Vastgoed B.V. verstrekt formulier gebruiken.

Hermanos Vastgoed B.V.

Koelenhofstraat 7
4004 JR Tiel (GLD)
Tel: (085) 303 81 32
KvK: 81532962

2021 © Alle rechten voorbehouden